Monday, Dec 18th

Last update07:06:04 PM GMT

You are here: Tài nguyên Tài liệu Tài liệu tập huấn thi sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2012-2013

Tài liệu tập huấn thi sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2012-2013

Email In PDF

Tài liệu tập huấn thi sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2012-2013. Ngày 14, 15 tháng 11 năm 2012 Sở GDĐT tổ chức lớp tập huấn Thi sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trun học...