Thursday, Dec 14th

Last update07:06:04 PM GMT

You are here: Thông tin Thông báo

Thông báo

Lịch Thi Tập Trung HK1 (bắt đầu từ ngày 19/12/2016)

Email In PDF
-  HS khối 10 và 11: thi tập trung HK I năm học 2016-2017 vào 3 buổi sáng
Sáng thứ hai 19/12 thi Văn, Lý
Sáng thứ ba 20 /12 thi Toán, tiếng Anh 
Sáng thứ tư 21/12 thi Hóa, Sinh.
Sau khi thi, HS khối 10 và 11 được nghỉ học các ngày 22, 23 và 24/12/2016 (thứ năm, thứ sáu và thứ bảy).

-  HS khối 12: thi tập trung HK I năm học 2016-2017 vào 3 ngày (6buổi)
Sáng thứ tư 21/12 thi Văn
Chiều thứ tư 21/12 thi tiếng Anh
Sáng thứ năm 22/12 thi Toán
Chiều thứ năm 22/12 thi Vật lý, Hóa
Sáng thứ sáu 23/12 thi Sinh, Sử
Chiều thứ sáu 23/12 thi Địa, GD Công dân.
Trước khi thi, HS khối 12 được nghỉ học ngày thứ hai 19/12/2016 và thứ ba 20/12/2016.
Sau khi thi, HS khối 12 được nghỉ học ngày thứ bảy 24/12/2016.

Cả 3 khối sẽ học tuần 1 của HK II từ thứ hai 26/12/2016 theo Thời khóa biểu mới. 

- Riêng các HS có đăng ký thi Toán, Vật lý trên Internet sẽ dự thi theo lịch sau đây:

Khối

Môn

Vòng thi

Ngày thi

Thời gian

Địa điểm

10

Toán tiếng Việt

10

22/12/2016

08h00 – 09h00

Phòng máy tính

Toán tiếng Anh

7

22/12/2016

09h15 – 10h15

Phòng máy tính

Vật lí

7

22/12/2016

10h30 – 11h30

Phòng máy tính

11

Toán tiếng Việt

10

22/12/2016

08h00 – 09h00

Phòng máy tính

Toán tiếng Anh

7

22/12/2016

09h15 – 10h15

Phòng máy tính

Vật lí

7

22/12/2016

10h30 – 11h30

Phòng máy tính

12

Toán tiếng Việt

10

19/12/2016

08h00 – 09h00

Phòng máy tính

Toán tiếng Anh

7

19/12/2016

09h15 – 10h15

Phòng máy tính

Vật lí

7

19/12/2016

10h30 – 11h30

Phòng máy tính

Lịch Thi Tập Trung HKI (bắt đầu từ ngày 19/12)

Email In PDF
-  HS khối 10 và 11: thi tập trung HK I năm học 2016-2017 vào 3 buổi sáng
Sáng thứ hai 19/12 thi Văn, Lý
Sáng thứ ba 20 /12 thi Toán, tiếng Anh 
Sáng thứ tư 21/12 thi Hóa, Sinh.
Sau khi thi, HS khối 10 và 11 được nghỉ học các ngày 22, 23 và 24/12/2016 (thứ năm, thứ sáu và thứ bảy).

-  HS khối 12: thi tập trung HK I năm học 2016-2017 vào 3 ngày (6buổi)
Sáng thứ tư 21/12 thi Văn
Chiều thứ tư 21/12 thi tiếng Anh
Sáng thứ năm 22/12 thi Toán
Chiều thứ năm 22/12 thi Vật lý, Hóa
Sáng thứ sáu 23/12 thi Sinh, Sử
Chiều thứ sáu 23/12 thi Địa, GD Công dân.
Trước khi thi, HS khối 12 được nghỉ học ngày thứ hai 19/12/2016 và thứ ba 20/12/2016.
Sau khi thi, HS khối 12 được nghỉ học ngày thứ bảy 24/12/2016.

Cả 3 khối sẽ học tuần 1 của HK II từ thứ hai 26/12/2016 theo Thời khóa biểu mới. 

- Riêng các HS có đăng ký thi Toán, Vật lý trên Internet sẽ dự thi theo lịch sau đây:

Khối

Môn

Vòng thi

Ngày thi

Thời gian

Địa điểm

10

Toán tiếng Việt

10

22/12/2016

08h00 – 09h00

Phòng máy tính

Toán tiếng Anh

7

22/12/2016

09h15 – 10h15

Phòng máy tính

Vật lí

7

22/12/2016

10h30 – 11h30

Phòng máy tính

11

Toán tiếng Việt

10

22/12/2016

08h00 – 09h00

Phòng máy tính

Toán tiếng Anh

7

22/12/2016

09h15 – 10h15

Phòng máy tính

Vật lí

7

22/12/2016

10h30 – 11h30

Phòng máy tính

12

Toán tiếng Việt

10

19/12/2016

08h00 – 09h00

Phòng máy tính

Toán tiếng Anh

7

19/12/2016

09h15 – 10h15

Phòng máy tính

Vật lí

7

19/12/2016

10h30 – 11h30

Phòng máy tính

Lịch Thi Tập Trung HKI (bắt đầu từ ngày 19/12)

Email In PDF
-  HS khối 10 và 11: thi tập trung HK I năm học 2016-2017 vào 3 buổi sáng
Sáng thứ hai 19/12 thi Văn, Lý
Sáng thứ ba 20 /12 thi Toán, tiếng Anh 
Sáng thứ tư 21/12 thi Hóa, Sinh.
Sau khi thi, HS khối 10 và 11 được nghỉ học các ngày 22, 23 và 24/12/2016 (thứ năm, thứ sáu và thứ bảy).

-  HS khối 12: thi tập trung HK I năm học 2016-2017 vào 3 ngày (6buổi)
Sáng thứ tư 21/12 thi Văn
Chiều thứ tư 21/12 thi tiếng Anh
Sáng thứ năm 22/12 thi Toán
Chiều thứ năm 22/12 thi Vật lý, Hóa
Sáng thứ sáu 23/12 thi Sinh, Sử
Chiều thứ sáu 23/12 thi Địa, GD Công dân.
Trước khi thi, HS khối 12 được nghỉ học ngày thứ hai 19/12/2016 và thứ ba 20/12/2016.
Sau khi thi, HS khối 12 được nghỉ học ngày thứ bảy 24/12/2016.

Cả 3 khối sẽ học tuần 1 của HK II từ thứ hai 26/12/2016 theo Thời khóa biểu mới. 

- Riêng các HS có đăng ký thi Toán, Vật lý trên Internet sẽ dự thi theo lịch sau đây:

Khối

Môn

Vòng thi

Ngày thi

Thời gian

Địa điểm

10

Toán tiếng Việt

10

22/12/2016

08h00 – 09h00

Phòng máy tính

Toán tiếng Anh

7

22/12/2016

09h15 – 10h15

Phòng máy tính

Vật lí

7

22/12/2016

10h30 – 11h30

Phòng máy tính

11

Toán tiếng Việt

10

22/12/2016

08h00 – 09h00

Phòng máy tính

Toán tiếng Anh

7

22/12/2016

09h15 – 10h15

Phòng máy tính

Vật lí

7

22/12/2016

10h30 – 11h30

Phòng máy tính

12

Toán tiếng Việt

10

19/12/2016

08h00 – 09h00

Phòng máy tính

Toán tiếng Anh

7

19/12/2016

09h15 – 10h15

Phòng máy tính

Vật lí

7

19/12/2016

10h30 – 11h30

Phòng máy tính

Lịch Thi Tập Trung HKI (bắt đầu từ ngày 19/12)

Email In PDF
-  HS khối 10 và 11: thi tập trung HK I năm học 2016-2017 vào 3 buổi sáng
Sáng thứ hai 19/12 thi Văn, Lý
Sáng thứ ba 20 /12 thi Toán, tiếng Anh 
Sáng thứ tư 21/12 thi Hóa, Sinh.
Sau khi thi, HS khối 10 và 11 được nghỉ học các ngày 22, 23 và 24/12/2016 (thứ năm, thứ sáu và thứ bảy).

-  HS khối 12: thi tập trung HK I năm học 2016-2017 vào 3 ngày (6buổi)
Sáng thứ tư 21/12 thi Văn
Chiều thứ tư 21/12 thi tiếng Anh
Sáng thứ năm 22/12 thi Toán
Chiều thứ năm 22/12 thi Vật lý, Hóa
Sáng thứ sáu 23/12 thi Sinh, Sử
Chiều thứ sáu 23/12 thi Địa, GD Công dân.
Trước khi thi, HS khối 12 được nghỉ học ngày thứ hai 19/12/2016 và thứ ba 20/12/2016.
Sau khi thi, HS khối 12 được nghỉ học ngày thứ bảy 24/12/2016.

Cả 3 khối sẽ học tuần 1 của HK II từ thứ hai 26/12/2016 theo Thời khóa biểu mới. 

- Riêng các HS có đăng ký thi Toán, Vật lý trên Internet sẽ dự thi theo lịch sau đây:

Khối

Môn

Vòng thi

Ngày thi

Thời gian

Địa điểm

10

Toán tiếng Việt

10

22/12/2016

08h00 – 09h00

Phòng máy tính

Toán tiếng Anh

7

22/12/2016

09h15 – 10h15

Phòng máy tính

Vật lí

7

22/12/2016

10h30 – 11h30

Phòng máy tính

11

Toán tiếng Việt

10

22/12/2016

08h00 – 09h00

Phòng máy tính

Toán tiếng Anh

7

22/12/2016

09h15 – 10h15

Phòng máy tính

Vật lí

7

22/12/2016

10h30 – 11h30

Phòng máy tính

12

Toán tiếng Việt

10

19/12/2016

08h00 – 09h00

Phòng máy tính

Toán tiếng Anh

7

19/12/2016

09h15 – 10h15

Phòng máy tính

Vật lí

7

19/12/2016

10h30 – 11h30

Phòng máy tính

Lịch Thi Tập Trung HKI (bắt đầu từ ngày 19/12)

Email In PDF
-  HS khối 10 và 11: thi tập trung HK I năm học 2016-2017 vào 3 buổi sáng
Sáng thứ hai 19/12 thi Văn, Lý
Sáng thứ ba 20 /12 thi Toán, tiếng Anh 
Sáng thứ tư 21/12 thi Hóa, Sinh.
Sau khi thi, HS khối 10 và 11 được nghỉ học các ngày 22, 23 và 24/12/2016 (thứ năm, thứ sáu và thứ bảy).

-  HS khối 12: thi tập trung HK I năm học 2016-2017 vào 3 ngày (6buổi)
Sáng thứ tư 21/12 thi Văn
Chiều thứ tư 21/12 thi tiếng Anh
Sáng thứ năm 22/12 thi Toán
Chiều thứ năm 22/12 thi Vật lý, Hóa
Sáng thứ sáu 23/12 thi Sinh, Sử
Chiều thứ sáu 23/12 thi Địa, GD Công dân.
Trước khi thi, HS khối 12 được nghỉ học ngày thứ hai 19/12/2016 và thứ ba 20/12/2016.
Sau khi thi, HS khối 12 được nghỉ học ngày thứ bảy 24/12/2016.

Cả 3 khối sẽ học tuần 1 của HK II từ thứ hai 26/12/2016 theo Thời khóa biểu mới. 

- Riêng các HS có đăng ký thi Toán, Vật lý trên Internet sẽ dự thi theo lịch sau đây:

Khối

Môn

Vòng thi

Ngày thi

Thời gian

Địa điểm

10

Toán tiếng Việt

10

22/12/2016

08h00 – 09h00

Phòng máy tính

Toán tiếng Anh

7

22/12/2016

09h15 – 10h15

Phòng máy tính

Vật lí

7

22/12/2016

10h30 – 11h30

Phòng máy tính

11

Toán tiếng Việt

10

22/12/2016

08h00 – 09h00

Phòng máy tính

Toán tiếng Anh

7

22/12/2016

09h15 – 10h15

Phòng máy tính

Vật lí

7

22/12/2016

10h30 – 11h30

Phòng máy tính

12

Toán tiếng Việt

10

19/12/2016

08h00 – 09h00

Phòng máy tính

Toán tiếng Anh

7

19/12/2016

09h15 – 10h15

Phòng máy tính

Vật lí

7

19/12/2016

10h30 – 11h30

Phòng máy tính

Lịch Thi Học Kỳ I Năm Học 16-17

Email In PDF

Xem chi tiết tại đây

THÔNG BÁO ĐẤU THẦU CANTEEN KÝ TÚC XÁ

Email In PDF

Xem chi tiết 

Thời khóa biểu được áp dụng từ 21/11/2016

Email In PDF

Xem tại đây

Danh sách thí sinh, số báo danh dự thi chọn đội tuyển HSGQG, khóa ngày: 11/11/2016

Email In PDF

Xem danh sách tại đây

Lưu ý : Các em học sinh bị sai ngày tháng năm sinh vẫn dự thi bình thường, khi vào phòng thi các em báo giám thị để điều chỉnh lại

Kiểm tra thông tin xét tốt nghiệp 2016

Email In PDF

Để chuẩn bị cho việc hoàn chỉnh dữ liệu để in bằng tốt nghiệp THPT năm 2015-2016 Sở yêu cầu các thí sinh tiến hàng rà soát, kiểm tra lại thông tin tốt nghiệp năm 2015-2016 (họ tên, ngày sinh, nơi sinh, dân tộc,...), đối chiếu hồ sơ với bản giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đã nhận)
Các thí sinh dự thi thpt quốc gia 2016 nhanh chóng kiểm tra thông tin xét tốt nghiệp tại địa chỉ 
http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/ .

Nếu có sai sót vui lòng liên hệ cô Lâm trước ngày 5/11/2016 để điều chỉnh.

Sau ngày 5/11 nhà trường không nhận được phản hồi xem như DS này đúng, mọi sai sót về sau nhà trường không chịu trách nhiệm

Thông Báo Các tác giả có đề tài được vào vòng 2 kì thi KHKT cấp trường

Email In PDF
7g30 sáng mai, Chủ nhật 30/10 các tác giả có mặt tại phòng máy chiếu 1 để chép USB và chuẩn bị tiến hành thi vòng 2. Đây là vòng thi chính thức xếp hạng kết quả và trao giải, đồng thời chọn ra các đề tài tham dự kỳ thi cấp tỉnh.
Khi đến, các tác giả mang theo sản phẩm hoàn chỉnh của mình (nếu có).

Vì tính chất quan trọng của cuộc thi, đề nghị các tác giả có mặt đúng giờ và chuẩn bị phần trình bày tốt bằng Power Point đồng thời chuẩn bị cả phần trả lời câu hỏi bằng tiếng Anh.
 
Thái Quỳnh Như
Nguyễn Thị Phương Anh
12 Anh2
12 A1
Nguyễn Hoàng Quân
Chu Nguyễn Quang Hiếu
11 Hóa1
Phạm Thị Kim Dung
Nguyễn Thạch Thảo
11 Hóa1
11 Sinh
Phạm Minh Tuấn
Vũ Xuân Sơn
12 Lý
Nguyễn Trần Gia Huy
Tạ Thị Phương Liên
12 Toán
Lê Thế Quỳnh
Trịnh Phương Thảo
11 Tin
Nguyễn Kim Mai
Phạm Mai Loan
11 Hóa2

 
 
 
 
 
 
 
 

Thời khóa biểu áp dụng từ 31-10-2016

Email In PDF

Xem thời khóa biểu

Đơn xin chấm phúc khảo KT giữa HK I NH 16-17

Email In PDF

HS theo dõi điểm, đáp án trong ngày chủ nhật 23/10/16, nộp đơn phúc khảo vào sáng thứ hai 25/10/16. Hội đồng chấm phúc khảo làm việc từ 8h sáng 25/10/16.

Download mẫu đơn phúc khảo tại đây.

Trang 4 / 18